สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด